Vill du öka värdet på ditt skogsbestånd? Vi hjälper dig med gallring i trakterna kring Sävsjö, Värnamo, Vetlanda & Nässjö.

Gallring är ett sätt att höja vitaliteten i beståndet. Man gallrar för att lägga tillväxten på de bästa träden så de blir större och mer värdefulla.
  • Genom att gallra skogen avgörs hur beståndet ska utvecklas i framtiden. Den första gallringen görs helst när de grövsta träden i beståndet är mellan 12 och 14 meter höga och innebär att ungefär en tredjedel av träden avverkas.
  • De kvarlämnade träden får ökad tillgång till solljus, vatten och näringsämnen och kan därigenom utvecklas fortare. Genom att ta bort träd med sämre kvalitet och koncentrera tillväxten till färre stammar kan man höja värdet på det kvarvarande beståndet avsevärt.
  • Gallringen kan också ge möjlighet att förstärka naturvärden av olika slag.
  • Eftersom gallringen, till skillnad från röjning, ger ett uttag av gagnvirke får skogsägaren oftast ett ekonomiskt netto efter åtgärden. Detta gäller i synnerhet bestånd som är röjda och välskötta. Röjning betalar sig ofta genom ett bättre netto vid gallringen!